DREVENÉ
CERKVY
Úvodná stránka Drevené kostolíky v okolí Svidníka Drevené kostolíky v okolí Bardejova Drevené kostolíky v okolí Sniny

P O Č A S I E
iMeteo.sk KDC

Karpatské drevené kostolíky a cerkvy

          Drevené kostolíky sú vzácne kresťanské sakrálne pamiatky patriace svojou originálnosťou a technicko-umeleckým stvárnením do klenotnice svetovej kultúry. Pre svoju jedinečnosť sú drevené kostolíky miestom častých návštev domácich aj zahraničných turistov.Unikátne drevené kostolíky a mesto Bardejov sú najvýznamnejšou a najatraktívnejšou ponukou Horného Šariša, ktorá láka do týchto oblasti návštevníkov z celého sveta.

O stránke

 

      Srdečne Vás vítam na stránkach KARPATSKÉ DREVENÉ CERKVY ( KDC, rusínsky), či DREVENÉ KOSTOLÍKY (slovensky) a pozývam Vás na virtuálne, ale najmä reálne putovanie po KARPATSKEJ DREVENEJ CESTE (KDC). Reprezentujeme pohraničie dvoch polarizovaných európskych kresťanských kultúr byzantskej a latinskej. Drevené byzantské cerkvy v Karpatách sú autentickým prejavom spirituality horského národa Rusínov (Rusnákov), ktorí napriek nepriazni osudu a štátov na území ktorých žijú odovzdávajú duchovné posolstvo i 300-400 ročné architektonické a staviteľské „drevené“ poznanie.
     KDC vznikla vďaka finančnej podpore NEFO fondu Prešovského samosprávneho kraja (spracovanie stránky) a Anne Kosťovej – Carpathian Centrum Byzantion (FAMILY PENSION Ladomirová), predplatiteľa domény.

História projektu

      Dňa 26.03.1998 na podnet zainteresovaných starostov a vlastníkov drevených kostolíkov z obcí okresu Svidník zvolal Mgr. Ján Kaliňak (Okresný úrad Svidník, odbor školstva a kultúry) pracovné stretnutie, ktorého cieľom bolo hľadanie spoločného postupu pri riešení vážneho havarijného stavu väčšiny unikátnych drevených kostolíkov v okrese. V rokoch 1995 – 98 minister kultúry SR Ivan Hudec absolútne ignoroval žiadosti vlastníkov chrámov na finančnú podporu zo štátneho fondu Pro Slovakia. Do mnohých cerkvi zatekalo (Príkra, Šemetkovce, Dobroslava, Korejovce, Nižný Komárnik, Ladomirová) a Krajné Čierno, Hunkovce, Miroľa mali vážne narušenú statiku. Stav bol takmer beznádejný.
     Vznikla myšlienka spoločného záujmového občianskeho združenia starostov a gréckokatolíckych otcov duchovných - správcov, ktorá vďaka úsiliu duchovného Mgr. Jaroslava Popovca (GK FÚ Krajná Bystrá), Ing. Michala Kosťa (starosta obce Ladomirová) a už spomínaného Mgr. Jána Kaliňaka po ďalších stretnutiach (23.04. a 21.05.1998) sa vyprofilovala do vytvorenia neziskovej organizácie s názvom: Záchrana a obnova NKP – Drevené chrámy pod Duklou n.o. so sídlom v Krajnej Bystrej. Dňa 15.07.1998 v Krajnej Bystrej sa na zakladatelskej zmluve dohodli najaktívnejší: Jaroslav Popovec, Michal Kosť, Marta Frančaková (starostka Korejovce), Helena Vasilenková (starostka Dobroslava), Mária Turišinová (starostka Nižný Komárnik), Miroslav Vavrek (starosta Potoky), Vasiľ Ducár (starosta Krajné Čierno) a Dr. Michal Varcholík (obec Miroľa).Aktívne prispeli aj mnohí ďalší starostovia: Jozef Kostelník (Miroľa),Milan Vaňko (Šemetkovce) Ján Sopoliga (Hunkovce), Peter Kocúr(Bodružal), Vasiľ Sluk (Príkra) – celkom 11 starostov z okresu Svidník ku ktorým sa neskôr pripojila aj obec Brežany z okresu Prešov. Za vlastníkov chrámov účastníkmi kreovania n.o. boli gréckokatolícky otcovia duchovný: Jaroslav Popovec- Korejovce, Niž. Komárnik, Mikuláš Janočko -Ladomirová, Šemetkovce, Krajné Čierno, Juraj Voroňak – Bodružal, Miroľa, Príkra, Hunkovce, Štefan Kopčák – Potoky, Marek Kolesár – Dobroslava.
      6. augusta 1998 bola n.o. registrovaná na Krajskom úrade v Prešove.
     Mimoriadnu finančnú pomoc v našich začiatkoch poskytol vtedajší poslanec NR SR Jozef Glinský zo Stropkova, z ktorého prostriedkov sa v r.1999 všetky drevené kostolíky vybavili knihou návštev a vstupenkami.
Vyše 10-ročné snaženie, koordinačné a propagačné aktivity organizácie, značná pozornosť a pomoc médií, pozitívne zmeny na ministerstve kultúry SR a Štátnom fonde kultúry /ŠFK/ PRO SLOVAKIA odvrátili katastrofický scenár. V rokoch 1999-2004 na rekonštrukčné a reštaurátorské práce sme získali vyše 20 mil. Sk, z toho takmer 6 mil. korún boli od donórov mimo ŠFK. 7 kostolíkov v havarijnom stave bolo opravených. Tento úspech vo vymierajúcom, riedko osídlenom kraji slovensko-poľského pohraničia považujeme za malý zázrak. Malý zázrak sa udial aj vďaka ústrednej postave projektu ktitorstva Magde V á š a r y o v e j. Z 12 unikátnych drevených kostolíkov (chrámov), z obci ktorých starostovia a správcovia sú združení v našej neziskovej organizácií sa snažíme podpornými aktivitami o získanie finančných zdrojov pre priority roka:
a) rekonštrukcia objektov kostolíkov
b) reštaurovanie ikonostasov
c) úprava okolia chrámov
     Naším dlhodobým prioritným cieľom je vytvorenie štandartných podmienok pre rozvoj medzinárodného cestovného ruchu a z ápis drevených byzantských cerkvy slovensko-poľského pohraničí do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Žiaľ granty do propagácie, prezentácie a rozvoja cestovného ruchu na Slovensku sa rozdeľujú na základe „kamaradšaftov“ a tu počas 10 rokov činnosti sme boli neúspešní.

 

KARPATSKÁ DREVENÁ CESTA /KDC/

       Zámerom projektu je pripraviť štúdiu s realizáciou jednotlivých plánovaných aktivít a vytvoriť organizačné a personálne podmienky pre spoločný Slovensko-poľský projekt, ktorý by napomohol rozvoju cestovného ruchu v pohraničí. Os KDC od Tatier /Zakopané, Starý Smokovec/ po hranicu s Ukrajinou v dĺžke vyše 300 km tvoria v karpatskom oblúku Slovensko-poľského pohraničia dva paralelné koridory KDC Slovakia a KDC Polonia. Je v nej zaradených 48 drevených chrámov na Slovensku a 120 drevených byzantských cerkvi a latinských kostolíkov na poľskej strane.

Cieľom projektu KDC,

      je vybudovanie základnej informačnej, komunikačnej a propagačnej osi, ktorá by z hľadiska potrieb rozvoja cestovného ruchu integrovala chudobné ale potenciálne turisticky veľmi atraktívne územie v úzkom pase po obidvoch stranách hranice.
° spracovanie technickej štúdie KDC a osadenie smerových a informačných tabuľ
° zriadenie profesionálneho informačného centra KDC,
° zriadenie internetovej webovej stránky,
° vydanie propagačného materiálu a sprievodcu KDC(v rôznych jazykových mutáciách),
° prezentačné aktivity KDC.
     Realizácia aktivít projektu KDC predstavuje ďalšiu etapu pri napĺňaní cieľov n.o. a je potenciálnou možnosťou rozvoja Karpatského euroregiónu. V podpore KDC vidíme v následovnom období okrem obnovy kostolíkov aj hlavný priestor účinnosti inštitútu ktitorstva.

 

PREHĽAD 10 ROKOV ČINNOSTI n.o. Záchrana a obnova NKP
DREVENÉ CHRÁMY POD DUKLOU 1998-2OO8

R O K 1 9 9 8

       6.august – registrácia KÚ Prešov pod č. OVVS-98/05898/7-98-NO
- vybavenie drevených kostolíkov (cerkví) návštevnými knihami s textom na začiatku v troch jazykových mutáciách
- zabezpečenie a zavedenie vstupeniek do NKP
- vypracovanie jednotných pokynov pre sprievodcov a pre údržbu cerkví
- monitoring pri podávaní žiadostí a projektov na ŠF Pro Slovakia
- zabezpečenie a rozdelenie propagačného materiálu pre NKP

 

R O K 1 9 9 9

       29.marec – I. slávnostný akt ustanovenia KTITOROV nad chrámom v Krajnom Čiernom (p. Magda Vášáryová a Alexander Kšiňan)
- koordinácia prác na obnove NKP
- spoluorganizátor podujatia celoslovenského otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva ´99 v dňoch 11. a 12.9.1999
- II. slávnostný akt ustanovenia KTITOROV nad chrámom v Ladomírovej
(p. Ján Komornícky, veľvyslanec Poľska na Slovensku a Daniela Obšasníková, novinárka).
- Ocenenie jednotlivých médií a redaktorov za propagáciu a pomoc pri napĺňaní cieľov n.o.

 

R O K 2 0 0 0

  - vypracovanie a presadzovanie priorít pri obnove NKP
- zorganizovanie podujatia: Ďakovná modlitba dobrodincom sv. chrámov pod Duklou v Ladomírovej dňa 13.1.2000 – rusínsky Silvester s médiami
- sprevádzanie J.E. Rudolfa Slánskeho , veľvyslanca ČR na Slovensku po drevených kostolíkoch 14.6.2000
- spolupodieľanie sa na programe v rámci stretnutia prednostov Prešovského kraja dňa 16.5.2000 v Príkrej ( obhliadka chrámu v Bodružali)
- udelenie titulu „ Blahoditeľ“ Milanovi Kňažkovi, ministrovi kultúry a Pavlovi Traubnerovi, predsedovi fondu Pro Slovakia
- 6.12. - III. slávnostný akt KTITORSTVA nad chrámom v Dobroslave 6.12. (Michal Kováč a Anna Galovičová)

 

R O K 2 0 0 1

 6.1. stretnutie s p. Helenou Wolekovou ( tretí sektor)
1.3. stretnutie na besede v Bratislave so Združením inteligencie Rusínov na Slovensku
18.9. účasť na stretnutí v rámci Phare programu

 

R O K 2 0 0 2

 29.5. účasť na akcii Regionálny konvent o NATO v Prešove
- stretnutie s J.E. Magdou Vášáryovou, veľvyslankyňou SR v Poľsku v Krajnom Čiernom
- 28.6. účasť na stretnutí Prešovské jarné fórum 2002 s predsedom vlády SR M. Dzurindom
- spoluorganizovanie posviacky chrámu v Dobroslave 4.8.2002
- 16.8. v spolupráci s Akadémiou vzdelávania v Bardejove sa uskutočnilo v Korejovciach školenie sprievodcov po drevených kostolíkov(prednáška a praktická ukážka, 12 účastníkov z okresu SK a BJ)
- 5.1O. vypracovanie a zaslanie projektu na Karpatskú nadáciu pod názvom KDC (Karpatská drevená cesta, riaditeľ n.o.)
- 17.12. vypracovaný a zaslaný projekt: Ochrana a trvalo udržateľné využívanie biodiverzity, predseda spr.rady)

 

R O K 2 0 0 3

 - predloženie projektov na obnovu NKP schválených 1 milión 50 tisíc)
- z iných zdrojov na NKP ( 1 milión 280 tisíc)
- neúspešné podanie cez PHARE CBC slovensko-poľská spolupráca projektu KDC na 23 300,- Euro),
- propagácia a plagáty – finančná podpora zo strany Slovenskej elektrizačnej sústavy a.s. vo výške 200 000,-)
- 6.5. IV. slávnostný obrad ustanovenia KTITOROV nad chrámom v Nižnom Komárniku Zuzana Martináková, podpredsedníčka NR SR a Jan Marinus Wiersma, EP
- vypracovanie a zaslanie projektu KDC na MF SR na publikáciu KDC Slovakia
- akcia Týždeň spoločných modlitieb(odoslaných 1 860 listov s textom modlitby a výzvou na farnosti po celom Slovensku (20 dobrovoľníkov na vypísaní adries)
- október-november: realizácia ošetrenia zelene okolo NKP
- 22.-24.10. účasť členov (správcov farností) na Medzinárodnom workshope o ochrane drevených kostolíkov ( Prešov)
- vypracovanie a zaslanie projektu(neúspešné) na Karpatskú nadáciu (riaditeľ n.o.)
- počas celého roka práca riaditeľa n.o. na digitálnej databáze (kostolíky na trase KDC, fotografka M.Žarnayová) – cerkví vo všetkých ročných obdobiach
- kompletizácia knihy Karpatská drevená cesta Slovakia – úvod do karpatoturistiky 21. storočia

 

R O K 2 0 0 4

 - február: stretnutie s ktitorkou p. M. Vášáryovou v Krajnom Čiernom 17.3. Nowy Źmigrod – Deň Slovenskej kultúry pod patronátom p. M. Vášáryovej
- stretnutie s členmi organizácie Zespól szkol
- jún: účasť na akcii „ Wielkokulturowy festiwal „ pod názvom Galicija v Przemyšlu - vypracovanie a zaslanie projektov ( Obnovme si svoj dom)
- vydanie publikácie Karpatská drevená cesta Slovakia
- neúspešne predložený projekt KDC cez INTERREG IIIA na príspevok 577 tisíc Sk,

 

R O K 2 0 0 5

 - 20. máj otvorenie Turisticko-informačné centra v drevenej cerkvi v Hunkovciach
- Výstavy 51 obrazov drevených kostolíkov z tvorby akademickej maliarky Anny Gajovej
- reštaurované ikony a mobiliár, staré cirkevné knihy (17.-18. stor.) rôzny mobiliár z drevených chrámov z farnosti Hunkovce a Krajná Bystrá
- expozícia fotografií Ivana Marka, spoluautora knihy Karpatská drevená cesta SLOVAKIA
- expozícia modelov drevenej sakrálnej architektúry Jozefa Murína z Nemeckej
- Byzantská tradícia v keramike Zdenka Kopku z Čabin,
- predajná expozícia ľudovoumeleckých drevených výrobkov Andreja Vandžuru
- 1.07. prezentačné podujatie - prijatie účastníkov významného celoeurópskeho podujatia Červeného kríža FACE 2005 - Nižný Komárnik, Miroľa, Korejovce, Ladomírova a Potoky. - 5.08. - komerčné podujatie pre účastníkov 6. Európskej konferencie o hluchoslepote
- 25.08 – sprevádzanie zájazdu z Matice slovenskej v Martine
- 1.10. – slávnostný obrad ustanovenia ktitorov v Miroli (Regina Ovesny-Straka a Ján Figeľ)
- neúspešne znovu predložený projekt KDC cez INTERREG IIIA na príspevok 577 tisíc Sk,
- v rámci propagačných aktivít sme znovu predplatili pre rok 2006 propagáciu KDC v Cestovnom informátorovi 2006 a v Cestovnom lexikóne 2006/2007. So značným záujmom sa stretla publikácia KDC Slovakia, úvod do karpatoturistiky 21. storočia.

R O K 2 0 0 6 – rok starostky Anny Ferkaninovej a Niž.Komárnika

 - 20. mája cirkevný obrad posviacky komplexne zrekonštruovanej cerkvi Pokrov Presvjatoj Bohorodici v Nižnom Komárniku
- príprava ktitorstva v Prikrej (V.Havel a A.Heribanová)
- predplatenie propagácie karpatských byzantských cerkví v cestovných informátoroch

 

R O K 2 0 0 7

 - návšteva zástupcov UNESCO pred zápisom do UNESCO
- realizácia projektu KDC s podporou NEFO PSK
- smerové označenie KDC v okolí Svidníka
- príprava internetovej stránky www.kdc.sk

 

R O K 2 0 0 7

 - príprava 6. aktu ustanovenia ktitorov v Bodružali
- návšteva J.E. Vincenta Obsitnika, veľvyslanca USA na Slovensku
- 14.06. posviacka cerkvi v Miroli
- 7.07.2008 Zápis do Unesco – Ladomirová a Bodružal
Ing. Michal Kosť, riaditeľ n.o.

Napíšte nám
     Sme radi, že vám vo svete sprostredkúvame kúsok domova. Potešilo by nás, keby ste nám na oplátku prispeli k skvalitneniu našich textov, informácií, kritickými postrehmi, poznatkami a dojmami zo svojho putovania. Tešíme sa na vaše e-maily.

Dnes je 26.05.2024

FAMILY PENSION

web album

MICHAL KOSŤ

MICHAL KOSŤ

Ubytovanie Ubytovanie Ubytovanie Šariš Online magazín o horách
© KDC, 2008-2020
webdesign Binder:abinder@azet.sk